با وجود ترم‌های مختلف در حقوق بشر که آپارتاید را معنا و مفهومی مشخص داده‌اند، شیرین عبادی، حقوق‌دان و برنده جایزه نوبل صلح معتقد است آن‌چه در ایران بر سر بهاییان می‌آید، به نوعی آپارتاید محسوب می‌شود. اگرچه در آفریقا آپارتاید تا پیش از انقلاب، صرفا بر اساس نژاد علیه مردم اعمال می‌شد اما آن‌چه حاکمان بر سر مردم آفریقای جنوبی آوردند، در رفتار همان چیزی است که بر سر بهاییان در ایران می‌آید؛ این‌بار برای مذهبی که آن‌ها بدان معتقدند.
شیرین عبادی با اشاره به آپارتاید در آفریقای جنوبی که باعث شده بود مردم، بسیاری از حقوق اولیه خود را از دست بدهند، توضیح می‌دهد که چطور در ایران هم حاکمان بر همین منوال حکومت می‌کنند.
«بهاییان در ایران حق ندارند در هیچ اداره یا موسسه دولتی استخدام بشوند، حق ندارند در کسب آزادی که نیاز به مجوز دولتی دارد، شاغل باشند. می‌دانیم اکثریت قریب به اتفاق مشاغل در ایران احتیاج به کسب مجوز دارد. بهاییان از ابتدای انقلاب از حق تحصیل در دانشگاه محروم ماندند. نه تنها به زنده بهاییان ظلم شده است؛ بلکه به مرده آن‌ها هم بی‌حرمتی می‌شود.»
در گفت‌وگوی تصویری که با شیرین عبادی داشتیم، او توضیح می‌دهد که چطور بهایی‌ستیزی در ایران قابل مقایسه با آپارتاید در آفریقای جنوبی است.


گفت‌وگوی تصویری با شیرین عبادی را در اینجا ببینید