نرگس محمدی٫ نایب رییس کانون مدافعان حقوق بشر به زندان بازگشت.به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر٫ مقام های مسوول با تمدید مرخصی سه روزه نرگس محمدی موافقت نکردند.خانم محمدی برای عیادت از پدر بیمار خود بعد از چهار سال حبس به مرخصی آمده بود.این در حالی است که او به مراقبتهای پزشکی نیازمند است.