بنا گزارش کانون مدافعان حقوق بشر و به نقل از بی بی سی، تعداد 72 نفر از دراویش گنابادی زندانی که شامل 69 نفر از دراویش مرد زندان فشافویه و سه تن از دراویش زن زندان اوین هستند در اعتراض به محدودیت های اعمال شده علیه آقای نورعلی تابنده، قطب سلسله دراویش گنابادی، دست به اعتصاب غذا زده اند.دراویش معترض می گویند رفت وآمدها به حسینیه امیرسلیمانی (محل گردهمایی دراویش) و نیز جلسات منظم ملاقات هفتگی در خانه آقای تابنده به شدت محدود شده است.نورعلی تابنده از هفته ی گذشته و در اعتراض به محدودیت های اعمال شده در مورد وی و نیز نسبت به وضعیت نامناسب دراویش زندانی از خوردن غذا امتناع کرده است.