گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه در جلسه ۷۹ خود مورخ ۲۱-۲۵ آگوست ۲۰۱۷ پرونده نرگس محمدی را بررسی و اعلام کرد که محرومیت نرگس محمدی از آزادی، بازداشت خودسرانه محسوب می‌شود.
در پی این جلسه، نظر گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه به شرح زیر اعلام شد:
محرومیت نرگس محمدی از آزادی خلاف مواد ۷، ۱۰،۱۱، ۱۹ و ۲۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و مواد ۱۰، ۱۴، ۱۹، ۲۱ و ۲۶ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی است و از این جهت بازداشت خودسرانه محسوب می‌شود.
گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه از ایران می‌خواهد بدون درنگ اقدامات لازم را برای جبران وضعیت نرگس محمدی جهت تطابق با استانداردها و اصول بین‌المللی در مورد بازداشت، از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی انجام دهد.
با در نظر گرفتن همه شرایط پرونده به ویژه خطر صدمه به سلامت جسمی نرگس محمدی، گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه، آزادی بدون و قید شرط او و حق جبران خسارت مطابق با قوانین بین‌المللی را در نظر می‌گیرد.
وفق پاراگراف ۳۳ بند الف روش کار خود، گروه کاری بازداشت‌های خودسرانه پرونده را به گزارشگر ویژه وضعیت مدافعان حقوق بشر و گزارشگر وضعیت حقوق بشر در ایران ارجاع می‌دهد.