پویندگان راه علم و صنعت

رسالت مدیران جامعه آن است که از سازندگان انسانها به گونه ای دفاع و حفاظت کنند که بتوانند فارغ از دغدغه و تشویش ، مسئولیت خود را پذیرفته و عمل کنند. قانون اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر به ویژه در تفسیر وتبیین اصول آن در میثاق فرهنگی ، اجتماعی تا بدان حد بر

بی گمان نقش نخست در ساختن و پرداختن جهان به عهده آموزش و پرورش بوده است .اگر ابتدای جهان کلمه بود و در پی آن عظمت و ابهت گیتی پایه ریزی شد ، این تغییر و تحول بدون تردید به اندیشه آموزش گران و دستان پر توان کارگران ،...