حقوق بشر جنبشی فراگیر در ایران

به مناسسبت شصتمین سالگرد تصویب اعلامیه جهانی حقوق بشر

حقوق بشر جنبشی فراگیر در ایران

بر پایه جهانشمولی حقوق بشر و پایگاه فکری قدرتمند در کشور ایران و همچنین گسترش فعالان حقوق بشر و شکل گیری حرکت های اجتماعی با طرح مطالبات منطبق بر موازین حقوق بشر و قانونی بودن مطالبات مستند به حقوق بشر، به دلیل پذیرش اعلامیه جهانی حقوق بشر توسط ایران، در

اعلامیه جهانی حقوق بشر در سال 1948 در مجمع عمومی سازمان ملل متحد به تصویب رسید . در آن زمان توسط دبیر کل سازمان ملل توصیه شد که حکومت ها برای ترویج حقوق بشر تلاش کنند. شاید در آن زمان کمتر کسی فکر می کرد که روزی حتی در...