ژینوس سبحانی که تا زمان پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر منشی «کانون مشارکت برای پاکسازی مین» و «کانون مدافعان حقوق بشر» بود، صبح روز چهارشنبه ۲۵ دی ماه ۱۳۸۷ بازداشت شد.
دفتر«کانون مشارکت برای پاکسازی مین» و «کانون مدافعان حقوق بشر» در یک آپارتمان مستقر بود که توسط شیرین عبادی از محل اعطای جایزه صلح نوبل خریداری شده بود. این دفتر اول دی ماه ۱۳۸۷ بصورت غیرقانونی پلمپ شد.
به دنبال پلمپ دفتر کانون مدافعان حقوق بشر، شخصیت های سیاسی، فرهنگی و اجتماعی و همچنین فعالان حقوق بشر در ایران و سایر کشورهای جهان نسبت به این اقدام واکنش داده و از آن انتقاد کردند.
ژینوس سبحانی که از او مقاله هایی حقوقی در برخی نشریات داخلی به چاپ رسیده است، پس از آنکه منزل اش در ساعت شش و سی دقیقه صبح مورد بازرسی مأموران قرار گرفت و با ضبط برخی از وسائل شخصی او و همسرش همراه بود، بازداشت شد.

روابط عمومی کانون مدافعان حقوق بشر
۲۵/۱۰/۱۳۸۷