گزارش فصل پاييز انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران از وضعيت روزنامه نگاري ايران، همانند گزارش فصل بهار و تابستان بر سه حق رسانه اي شامل 1- حق برخورداري از انتشار آزاد مطبوعات، 2- امنيت شغلي و حرفه اي براي روزنامه نگاران و3- امنيت قضايي براي روزنامه نگاران درمحاكم دادگستري تاكيد كرده‌است.
به گزارش پايگاه اطلاع رساني انجمن صنفي روزنامه نگاران ايران، در گزارش این انجمن در پاييز 87 با حجم خبري 160 خبر، نسبت به گذشته مورد توجه قرار گرفته است.
این حجم خبري در بهار 86 و در تابستان 130 مورد بوده است كه به ترتيب ميزان خبرهاي فصل تابستان نسبت به فصل بهار 52 درصد، فصل پاييز نسبت به فصل بهار 5/87 درصد و فصل پاييز نسبت به فصل تابستان 5/23 درصد رشد را نشان مي دهد. برپایه این خبرها موارد نقض حقوق درسه حق رسانه اي يادشده درفصل بهار از 86 خبر 63 مورد، در تابستان از 130 خبر 121 مورد، و از 160خبر درفصل پاييز141 مورد بوده و روندی افزايشی داشته است. رشد موارد نقض حقوق رسانه اي درفصل تابستان نسبت به بهار 5/91 درصد، فصل پاييز نسبت به فصل بهار 123 درصد و فصل پاييز نسبت به فصل تابستان 17 درصد بوده است.
بر پايه اين گزارش، اخبار مورد بررسي واقع شده درپاييز 1387 حاكي از آن است كه روند نرم برخورد با مطبوعات وارد حوزه سخت افزاري شده است به نحوي كه از 30 ميليارد تومان يارانه مطبوعات 13 ميليارد تومان كاهش يافته و مابقي يارانه ها نيز براساس مواضع وزير ارشاد، معاونين وزير، استانداري هاي كشور وغيره با معيارهايي چون " انجام رسالت مطبوعاتي"، " مصالح جامعه"، " ميزان انتقال نقاط مثبت فعاليت هاي دولت " ، " دوري رسانه ها از فعاليت حزبي"، " نقش هنرمندانه رسانه ها درانتقال اخبار دولت" و... صورت خواهد پذيرفت.
اين مواضع حاكي از آن است كه نظام پيشگيرانه مطبوعاتي كه براساس آن پروانه مطبوعاتي امتياز تلقي مي شود ونه شغل و به دنبال آن نقض حقوق رسانه اي نسبت به گذشته از شدت بيشتري برخوردارشده است. از ويژگي هاي اخبار گزارش فصل پاييز آن است كه مسايل راجع به موارد اقتصادي خبرنگاران و مسايل مربوط به حقوق رسانه اي آنان در سايت انجمن صنفي انعكاس قابل توجهي داشته به نحوي كه هريك گوياي فشار به خبرنگاران درهردو حوزه اقتصادي وسياسي است.
در بخش اول اين گزارش حق برخورداري از انتشار آزاد مطبوعات مورد تجزيه و تحليل قرار گرفته و اخبار منتشره در مطبوعات و رسانه‌هاي گروهي درا ين زمينه آورده شده است.
1-حق برخورداري از انتشار آزاد مطبوعات
درنمونه هاي جمع آوري شده فصل پاييز مشاهده مي شود كه كه از مجموع 160 مورد حجم خبري ، حق برخورداري از انتشار آزاد مطبوعات 89 مورد را به خود اختصاص داده است كه از اين ميزان 75 مورد از اخبار با گرايش كاملا منفي نسبت به حق رسانه اي درخبرگزاري ها ومطبوعات انتشار يافته است.در اين دوره هيات نظارت كه مورد انتقاد بي سابقه روزنامه نگاران قرار گرفته است 92 مجوز انتشار نشريه صادر كرده است .
اين درحالي است كه براساس اظهارات یک عضو هيات نظارت برمطبوعات يعني حسين انتظامي درسال گذشته 238 نشريه پروانه انتشارگرفته و 201 نشريه نيز لغو امتیاز شده اند. معاون مطبوعاتي وزير ارشاد ميزان مجوز داده شده را 1070 مورد دردولت آقاي احمدي نژاد ذكر كرده است . براساس بررسي هاي به عمل آمده درهمين دوره دولت تلاش كرد با به كارگيري يارانه مطبوعات وتوزيع آگهي هاي دولتي منويات خود را درارتباط با مطبوعات تحقق بخشد .
اين منظور به عنوان نمونه توسط مسئول واحد مطبوعاتي اداره كل ارشاد آذربايجان غربي تحت عنوان استفاده از آگهي براي تشويق مطبوعات و افزايش كيفيت آنان مطرح شده است. پي گيري تاسيس خانه مطبوعات ويا شوراي راهبردي مطبوعات دراستانداري ها براي هدايت مطبوعات از جمله مواردي است كه دراين فصل استمرار يافته است.دراين فصل با وجود بخشنامه رييس جمهور براي بازپس گيري شكايات از مطبوعات ولي موارد مشاهده شده حاكي ازآن است كه شكايت های جديد از سوي نهادهاي رسمي تنظيم وبه محاكم دادگستري ارسال شده است.
دراين دوره همچنين دو تحول ديگر دردستوركار دولت قرار گرفته است : ابتدا تدوين طرح جامع مطبوعات وديگري طرح اعمال قانون مطبوعات بر سايت ها ي اينترنتي وخبرگزاري ها است. در طرح جامع مطبوعات از طرف وزير ارشاد موضوع نحوه صدور مجوز پيش بيني شده است اما اين كه چند نفر اشخاص سياسي شخص خواهان امتياز نشريه را معرفي كنند تا امتياز به نام شخص صادر شود از مواردي است كه بايد گفت نحوه صدور مجوز تنها از شكل كنوني به شكل ديگري تغييريافته كه از نظر ماهيتي دچار تحول نشده است . درباره اعمال قانون مطبوعات برخبرگزاري ها وسايت ها نيز بايد گفت اين موضوع درصورت تصويب مي تواند به گسترش دايره نقض حقوق رسانه اي دامن بزند.
در ادامه این گزارش، اخبار مرتبط منعكس شده است.