عبدالفتاح سلطانی، حقوقدان و عضو کانون مدافعان حقوق بشر از شهریور سال 90 در اوین زندانی است.
فرداکاتور: مزد وکالت، طرح از اسد بیناخواهی