ناوانتم پيلای، کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل به مناسبت روز جهانی زن، دلایل خود را برای جشن گرفتن این روز بیان کرد. او چنین می گوید:اينجانب برای جشن گرفتن در روز جهانی زن دلايل بسياری دارم. در دوره زندگی ام شاهد تحول غيرقابل تصور در کشور خود و سراسر جهان بوده ام. قدرت ايستادگی مردم عادی در برابر بی عدالتی هايی که با آن رو يا رو بوده اند و آنانی که در مقابله با تمامی نابرابری ها توفيق داشته اند، را به چشم ديده ام. به عنوان زنی رنگين پوست که در فقر رشد و نمو يافته، تبعيض جنسيتی، نژادی و طبقاتی را تجربه کرده ام. امروز، توانمندی زنان، قدرت چيره شدن بر آسيب پذيری های خاص ناشی از اين اشکال سه گانه تبعيض را مورد تجليل قرار می دهم.
به عنوان دانشجوی جوان رشته حقوق تحت آپارتايد، به من هشدار داده شده بود انتظار نداشته باشم منشی های سفيد پوست از من دستور بگيرند. توفيق اين را داشتم که پس از فارغ التحصيلی به استخدام وکيلی سياه پوست در آيم، اما ابتدا وادارم کرد سوگند ياد کنم که حامله نشوم. به عنوان کميسر عالی حقوق بشر سازمان ملل وظيفه ام حمايت و ارتقای حقوق بشر مشتمل بر حقوق زنان در مورد تمامی زنان است. نگران اين هستم که بحران جهانی اقتصاد که در حال حاضر با آن رو به رو هستيم تاثير نامتجانسی بر زنان بگذارد. زنان اکثريت فقرا و فاقدان حقوق مدنی را تشکيل می دهند. آنان با محروميت از حقوق اقتصادی و اجتماعی همچنين حقوق مدنی و سياسی رو به رو هستند. شناسايی تمامی اين حقوق، که مستحق آنند، بنياد توانمند سازی زنان را تشکيل می دهد.
زنان هنوز مزد برابر برای انجام کار برابر دريافت نمی کنند، و از حمايت حقوقی که در محل کار به سايران ارائه می شود، بهره نمی برند. کارگران محلی، به ويژه کارگران مهاجر، اغلب خارج از حدود قوانين کار قرار می گيرند. در بسياری از کشورها، قوانين، دسترسی زنان به استقلال مالی را دچار تضييق می کند، تبعيضاتی عليه آنان در امور اشتغال، دارايی و ارث به وجود می آورد. به علاوه، سياست های اقتصادی اغلب بر عليه زنان تبعيض آميز است، فاصله بين غنی و فقير را عميق تر می کند و زنان را از استطاعت پايدار معيشتی محروم می سازد.
خشونت عليه زنان آسيب پذيری آنان را تشديد می کند. سازمان ملل به آن مانند "همه گيری" می نگرد. به عنوان وکیل مدافعی که عليه خشونت خانگی کار می کند، مشاهدات دست اولی از تاثير اين خشونت بر زنان، کودکان و خانواده ها دارم که از اين جرايم که معمولا پوشيده می مانند و با معافيت از مجازات، مورد حمايت قرار می گيرند، خرد و متلاشی شده اند. درست همان گونه که خشونت عليه زنان سلاح استيلا در خانه است، در نبردهای مسلحانه نيز سلاحی جنگی است. به عنوان قاضی در دادگاه سازمان ملل متحد برای رواندا، شهادت زنان درباره سبعيت خشونت جنسی را می شنيدم و می ديدم که اين خشونت چگونه به کار گرفته می شد تا خانواده ها و جوامع را به نابودی بکشد.
امروز اينجانب با وجود گستردگی خشونت و تبعيض عليه زنان روز جهانی زن را جشن می گيرم. به دليل توانايی زنانی جشن می گيرم که روحيه شان را نمی توان شکست، آنانی که دوام می آورند و حتی پيشرفت نيز می کنند. من برای پنداره برابری بين زنان و مردان که در چهارچوب قانون بين المللی حقوق بشر گرامی داشته می شود، و تلاش های دسته جمعی مان در حرکت به سوی آن پنداره و تبديل آن به واقعيت برای تمامی زنان و مردان در سراسر جهان، جشن می گيرم. همچنين از شمار رو به افزايش مردانی تجليل به عمل می آورم که درک می کنند برابری جنسی به سود هم مردان و هم زنان است و تجليل از آنان که برای خاتمه خشونت و تبعيض عليه زنان کار می کنند. امسال موضوع روز بين المللی زن "زنان و مردان: متحد برای خاتمه خشونت عليه زنان،" نه تنها تصديق، بلکه فراخوانی برای اقدام نسبت به پشتيبانی از نهضت جهانی معرفی شده به وسيله دبيرکل سازمان ملل متحد است.
محک هايی برای پيشرفت وجود دارند مانند حضور زنان در مجلس (پارلمان)، زنانی که سران دولت هستند، زنان در عالی ترين دادگاه ها ، و زنان در سازمان ملل متحد. شايد به همين دليل، دخترانی را در سراسر جهان می بينم که با حس ديگری از خود نسبت به آنچه به من و بيشتر زنان نسل من داده شده بود، رشد می کنند. اين دختران قدرتمند هستند و به رفتار های زیان آورهمچون ازدواج زودهنگام، ختنه زنانه، و آزار جنسی نه می گويند. آنان می خواهند به مدرسه بروند و تحصيل کنند. می خواهند وکيل، پزشک، قاضی، نماينده مجلس شوند. می خواهند در دنيايی که در آن زندگی می کنند، تغيير به وجود آورند. می دانم که اين کار را می کنند و از اين دختران در روز بين المللی زن تجليل به عمل می آورم. آنان آينده ما هستند.