طی مراسمی با حضور اعضای شورای شهر و شهردار شهر سواسون Soissons در فرانسه، در ششم دسامبر ۲۰۱۸، خانم شیرین عبادی شهروند افتخاری این شهر اعلام شد و خیابانی هم به نام او نامگذاری گردید. به گفته شهردار « اقدامی در همبستگی با مردم ایران برای صلح و دمکراسی»