آموزش پایه ای حقوق بشر یکی از اساسی ترین مسایل در راستای ترویج و گسترش آن در هر جامعه ای است. آموزش حقوق بشر منجر به توسعه ی دانش، مهارت ها و ارزشهای حقوقی بشری به منظور دستیابی به هدف والای پی ریزی فرهنگ حقوق بشری در جامعه است. به بیان دیگر، افراد باید نسبت به مسایل و موضوعات حقوق بشری آگاهی کافی و لازم را داشته باشند و از این طریق ضمن بررسی تجربیات فردی و ادغام این مفاهیم در ارزشها و باورهای خود سعی کنند در روند تصمیم گیری های شخصی از آنها بهره مند شود. در زیر به اختصار به توضیح این روند می پردازیم.

با این مقدمه ی مختصر به استقبال دوره ی جدید آموزش حقوق بشر توسط کانون مدافعال حقوق بشر در ایران می رویم. در این دوره تلاش بر این است تا به زبانی ساده و کاربردی و البته به صورتی مختصر به آموزش حقوق بشر برای تمام مخاطبان بپردازیم. در روزهای آینده از طریق برنامه ی زیر اهداف بیان شده را پی می گیریم.حقوق بشر چیست؟تکامل حقوق بشرحمایت های قانونی حقوق بشری