به چه معنی است؟بنا به تعریف سازمان بهداشت جهانی حق سلامت به معنی وضعیت کاملی از سلامت جسمی ، روحی و اجتماعی است و صرفاً به معنی عدم وجود بیماری یا ضعف نیست.قانون چه می گوید؟همه از حق سلامت برخوردار هستند. به منظور جلوگیری از هرگونه تبعیض همه افراد حق دسترسی به خدمات و امکانات مناسب بهداشتی و درمانی را دارند. در این راستا هیچ فردی نباید به دلیل ناتوانی مالی و یا فقر از حق درمان و سلامت محروم شود.ماده ی 25 اعلامیه ی جهانی حقوق بشر برخورداری از مراقبت های پزشکی را حق تمامی افراد به منظور برخورداری از سطح زندگی، سلامتی و رفاه مناسب برای خود و خانواده اش، قلمداد کرده است. همچنین اصل 43 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بر فراهم آوردن بهداشت به عنوان نیاز اساسی به منظور ریشه کن کردن فقر و محرومیت و برآوردن نیازهای انسانی تاکید شده است.وظیفه دولتدر این زمینه دولت وظیفه دارد که آزادی ها و حقوق مورد نیاز در برخورداری از حق سلامت را تضمین و تامین کند.منظور از تضمین آزادی ها یعنی حق کنترل سلامت و بدن از جمله آزادی تولید مثل و نیز آزادی از هرگونه دخالت مانند شکنجه، انجام آزمایشات پزشکی بدون رضایت.منظور از تامین حقوق یعنی دسترسی به میزان کافی از خدمات و امکانات بهداشتی و نیز اقدامات مناسب دولت در رابطه با عوامل اجتماعی- اقتصادی مرتبط با سلامت از جمله غذا، آب، سیستم تصفیه فاضلاب، شرایط کاری ایمن و بهداشتی، مسکن و فقر.ارتباط با دیگر حقوقحق بر سلامت با دیگر حقوق بشر ارتباط بسیار نزدیکی دارد، از جمله: حق غذا، آب، مسکن، کار، آموزش، حیات، عدم تبعیض، حریم خصوصی، دسترسی به اطلاعات و منع شکنجه.الزامات حق سلامتنظریه ی تفسیری شماره 14 که توسط کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی صادر شده جزییات مشخصی در زمینه ی وظیفه ی دولت ها مشخص کرده است.موجود بودن: دولت ها باید از فراهم بودن زیرساخت های بهداشتی در جامعه اطمینان حاصل کنند. از جمله آب آشامیدنی بهداشتی، سیستم تصفیه فاضلاب، پرسنل پزشکی آموزش دیده و داروهای ضروری.در دسترس بودن: وقتی خدمات پزشکی در دسترس خواهند بود که جدا از امکان دسترسی به زیرساخت های بهداشتی مانند بیمارستان، بهداری و ... همه ی افراد بدون تبعیض و بدون در نظر گرفتن شرایط مالی و با آگاهی کامل از آن خدمات برخوردار باشند.قابل قبول بودن: خدمات بهداشتی باید با توجه به شرایط فرهنگی و اخلاقی افراد و جوامع در دسترس همگان قرار گیرد، به عنوان مثال حضور پزشک زن برای معاینه و معالجه زنان و دختران ضروری است.کیفیت: امکانات بهداشتی باید از نظر علمی و بهداشتی مناسب و از کیفیت خوبی برخوردار باشد. این امر به تهیه داروها و تجهیزات لازم ، متخصصان ماهر و آب و فاضلاب کافی نیاز دارد.