فقر یکی از عوارض تبعیض و بی عدالتی اجتماعی است. در جامعه ای که فرصت های برابر برای تمامی اقشار جامعه فراهم نبوده و تبعیض و نابرابری به شکلی گسترده وجود دارد فقر به صورتی فراگیر گسترش می یابد، در این حالت فقرا به دلیل عدم برخورداری از سرمایه و امکان لازم به منظور کاستن از عوارض و عواقب تبعیض و بی عدالتی بیشترین آسیب ها را متحمل می شوند.تن فروشی یکی از آسیب های اجتماعی است که فقرا در معرض آن قرار دارند و به منظور تامین حداقل های معیشتی تن به انجام آن می دهند، تن فروشی و سو استفاده های جنسی از زنان و کودکان طی سالهای اخیر در ایران و متعاقب تشدید نابسامانی های اقتصادی در بسیاری از شهرهای کشور گسترش یافته است.متاسفانه خلاء چتر حمایتی نهادهای دولتی در زمینه ی حمایت از نهاد خانواده و زنان و کودکان آسیب پذیر وآسیب دیده منجر به بغرنج تر شدن شرایط شده است.در گزارش پیش رو به نقل از خبرنامه ی گویا و از زبان زنان و دختران آسیب دیده توضیح داده می شود که فقر، بی کاری و اعتیاد چگونه به بروز این آسیب اجتماعی دامن می زند. باید در نظر داشت که تن فروشی پدیده ای است که فارغ از نژاد و مذهب و ملیت و حتی جنسیت می تواند افراد را تحت تاثیر خود قرار دهد.