در راستای عمل به حقوق موجود در پیمان‌نامه، ماده ۴ به سه مورد ضمنی اشاره می کند که جزو وظایف متمایز همه کشورهای امضا کننده پیمان‌نامه است. وظیفه احترام گذاشتن(The obligation to respect) ؛ کشورهای عضو پیمان‌نامه نباید مانع از برخورداری افراد دارای معلولیت از حقوق خود شوند. به عنوان مثال کشورها نباید بدون رضایت افراد دارای معلولیت بر روی آنها آزمایشات پزشکی انجام دهند و یا به دلیل معلولیت فردی را از مدرسه اخراج کنند. وظیفه حمایت کردن(The obligation to protect) ؛ کشورهای عضو باید از نقض این حقوق توسط اشخاص ثالث جلوگیری کنند. دولت‌ها باید کارفرمایان خصوصی را ملزم کنند با فرآهم آوردن امکانات متعارف (Reasonable accommodation) شرایط مناسب و مطلوب کاری را برای افراد دارای معلولیت فرآهم آورند. کشورها باید در محافظت از افراد دارای معلولیت در برابر بدرفتاری یا سواستفاده کوشا باشند. وظیفه انجام دادن (The obligation to fulfil)؛ کشورهای عضو پیمان‌نامه باید در جهت تحقق کامل این حقوق اقدامات قانونی ، اداری ، مالی، قضایی و سایر اقدامات را انجام دهند. نمونه‌هایی از عملی شدن این وظایف در ادامه می‌آید آزادی از شکنجهوظیفه احترام گذاشتن: دولت نباید فرد معلول را در زندان تحت شکنجه و سایر رفتارهای بی‌رحمانه ، غیرانسانی یا تحقیرآمیز قرار دهد.وظیفه حمایت کردن: دولت باید از عدم بکارگیری شکنجه و یا رفتارهایی مشابه آن علیه افراد دارای معلولیت در زندانهای خصوصی و مراکز روانپزشکی اطمینان یابد.وظیفه انجام دادن: دولت باید اطمینان حاصل کند که کارمندان زندان و متخصصان بهداشت از دوره‌های آموزشی لازم و اطلاعات کافی برخوردار هستند و در نتیجه آن به حقوق‌بشر افراد دارای معلولیت احترام گذاشته می‌شود. حق آموزشوظیفه احترام گذاشتن: مسوولان مدرسه نباید کودکان دارای معلولیت را به دلیل معلول بودن از آموزش محروم کنند.وظیفه حمایت کردن: دولت باید از عدم اعمال تبعیض در برنامه‌های آموزشی مدارس خصوصی علیه افراد دارای معلولیت اطمینان یابد.وظیفه انجام دادن: دولت باید اطمینان یابد که آموزش متوسطه به تدریج در دسترس همگان از جمله افراد دارای معلولیت، قرار گیرد. حق اشتغالوظیفه احترام گذاشتن: دولت باید به حق افراد دارای معلولیت به تشکیل اتحادیه‌های کارگری احترام بگذارد.وظیفه حمایت کردن: دولت باید اطمینان یابد که بخش خصوصی به حق اشتغال افراد دارای معلولیت احترام می‌گذارد.وظیفه انجام دادن: دولت باید آموزشهای شغلی، بر اساس منابع موجود، را برای افراد دارای معلولیت فرآهم آورد.