ماده ششم پیمان‌نامه حقوق افراد دارای معلولیت به حقوق زنان و دختران دارای معلولیت می‌پردازد. از آنجا که زنان و دختران در جوامع گوناگون با انواع تبعیض ناشی از سیاستگذاری‌ها، آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی و شرایط اقتصادی روبرو هستند که منجر به محرومیت آنها از حقوق و آزادی‌هایشان می‌شود، این مساله در مورد زنان و دختران دارای معلولیت شدید‌تر است. به این معنی که زنان و دختران معلول علاوه بر تبعیض‌های موجود با تبعیض ناشی از معلولیت خود در جامعه نیز روبرو هستند.بند نخست ماده ششم اشاره می‌کند، زنان و دختران دارای معلولیت با تمام اشکال تبعیض در جامعه مواجه هستند و بر این اساس کشورها موظف هستند از برخورداری کامل و برابر آنها از حقوق بشر و آزادی‌هایشان همانند افراد غیر معلول اطمینان حاصل کنند. در ادامه، بند دوم این ماده اطمینان می‌دهد که کشورها اقدام لازم به منظور حمایت، رشد و توانمندسازی زنان را به کار می‌گیرند و تضمین می‌کنند زنان دارای معلولیت از حقوق خود بهره‌مند شوند. 

 کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran