ماده ۱۷ پیمان نامه تاکید می‌کند:‌

افراد معلول باید همان‌گونه که هستند، مانند دیگران، مورد احترام قرار بگیرند و نخست قابلیت‌ها و استعدادهای آن‌ها در نظر گرفته شود و نه معلولیت‌شان.

@DhrcIran