ماده ۲۴ پیمان‌نامه به حق آموزش افراد دارای معلولیت می‌پردازد. این ماده تاکید می‌کند که افراد دارای معلولیت از حق آموزش برخوردار هستند و به واسطه آن می‌توانند مهارت‌ها و توانایی‌های خود را پرورش دهند و جای خود را در جهان باز کنند. در این مسیر کشورها مطمئن خواهند شد که افراد معلول فرصت رفتن به مدارس معمولی همراه با دیگر افراد جامعه را دارند و می‌توانند در طول زندگی خود به یادگیری ادامه دهند، به این ترتیب:
  • *افراد دارای معلولیت از هیچ نوع آموزش مستثنی نمی‌شوند.

  • *افراد معلول می‌توانند به مدارس محلی خوب بروند، و مجبور نیستند برای آنها هزینه‌ای بپردازند.

  • *افراد معلول تا جایی که ممکن است نیازهایشان برآورده می‌شود.

  • *افراد دارای معلولیت از حمایت مناسب برای یادگیری برخوردار می‌شوند. کشورها این امکان را برای معلولین فراهم می‌کنند تا مهارت‌های فردی و اجتماعی لازم برای رفتن به مدرسه و حضور در جامعه را بیاموزند. آنها این کار را با این روش انجام خواهند داد:
  • *افراد در صورت نیاز خط بریل و دیگر راه‌های ارتباطی را بیاموزند.

  • *کودکان ناشنوا و نابینا از آموزش و حمایت مناسب برای یادگیری برخوردار می‌شوند.

  • *اطمینان از اینکه معلمان از مهارت های لازم در این زمینه برخوردار هستند.

  • *حمایت مناسب برای معلولان برای ادامه تحصیل در بزرگسالی در صورت تمایل آنها فراهم کنید. کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran