ماده ۲۸ پیمان‌نامه تاکید می‌کند که افراد دارای معلولیت از حق برابر برای برخورداری از استانداردهای مناسب زندگی برای خود و خانواده هایشان برخوردارند. این حق شامل غذا، پوشاک، مسکن و آب سالم است.افراد ناتوان باید بتوانند مانند دیگران برای بهبود استاندارد زندگی خود کمک دریافت کنند. در این مسیر کشورها باید اطمینان حاصل کنند که: افراد معلول با پرداخت هزینه‌ای که در توان آنها است از خدمات و کمک‌های مناسب و بجا برای معلولیتشان برخوردار هستند. * افراد دارای معلولیت به ویژه دختران، زنان و افراد مسن، برای برخورداری از استانداردهای زندگی از کمک کافی برخوردار باشند.  افراد معلول که فقیر هستند از دولت برای هزینه های معلولیت کمک می‌گیرند. * افراد معلول به مسکن ارزان قیمت دسترسی دارند. * افراد معلول شانس دریافت مستمری بازنشستگی را مانند دیگران دارند. کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق‌بشر @DhrcIran