ماده ۲۹ پیمان‌نامه بر اهمیت مشارکت سیاسی افراد دارای معلولیت تاکید می‌کند. افراد معلول حق دارند مانند دیگران در سیاست مشارکت داشته باشند.با برآورده شدن شرایط ذیل افراد دارای معلولیت باید از حق رای خود بهره‌مند شوند:

  اطمینان از اینکه فرآیند رای دهی آسان و ساده است.اطمینان از مخفی بودن فرآیند رای‌ دهیبه افراد دارای معلولیت این اجازه داده شود تا در مکانهای رای‌گیری از کمک دیگران برای رای ‌دادن به فرد مورد نظر خود بهره‌مند شوند.اطمینان از اینکه افراد معلول می‌توانند در سازمان‌های غیردولتی و احزاب سیاسی مشارکت داشته باشند.اطمینان از اینکه افراد معلول می‌توانند به سازمان‌های افراد دارای معلولیت بپیوندند.افراد دارای معلولیت حق دارند در رقابت برای نمایندگی مجلس و شورا در انتخابات شرکت کنند. کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق‌بشر @DhrcIran