بار دیگر شاهد له شدن انسانیت، صلح دوستی، اخلاق، حقوق بشر و در یک کلام کلیه ارزش های انسانی- که همچون درّ گرانبهایی در صدف روح بلند « انسان آرمان خواه» در طول زمان و پهنه زمین رشد یافته است- زیر پای چکمه پوشان سرمست از باده قدرت در صحنه بین المللی هستیم.

حمایت بی چون و چرای دولت امریکا از افراطیون حاکم بر اسراییل موجب شده است که گستاخی این قدرت طلبان بجایی برسد که حتی در آب های بین المللی و خارج از قلمروی خود به کشتار مدافعان حقوق بشر و منادیان صلح و آزادی و آزادگی دست زند.

اینجانب به عنوان یک وکیل دادگستری مدافع حقوق بشر، حمله کماندوهای اسراییلی به کشتی حامل کمک های بشردوستانه را به شدت محکوم کرده و از همه آزادگان جهان و مدافعان حقوق بشر در سراسر گیتی مصرانه می خواهم با بکارگیری شیوه های مدنی و سیاسی و اعمال فشار به دولتمردان قانون شکن اسراییل، با جلوگیری از تکرار این قبیل حوادث تلخ و جانکاه به کمک ساکنان غزه شتافته و در این لحظه های حساس، مردم مظلوم فلسطین را بیش از پیش یاری کنند