فصلنامه ره آورد پیرامون حقوق بشر در ایران، گفت و گویی با دکتر شیرین عبادی انجام داده است. او در این گفت و گو به ضوابط حقوق بشر پرداخته است. رابطه حقوق بشر با دین از جمله اسلام از دیگر موضوعات مورد بحث در این گفت و گو است. متن گفت و گوی ماندانا زندیان از فصلنامه ره آورد با شیرین عبادی در پی می آید.
ماندانا زندیان: در ابتدا، ممکن است حقوق بشر را تعریف کنید و توضیح دهید آیا تعهدات بین المللی یک دولت به کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی در حکم قوانین داخلی کشور محسوب می شوند؛ بدین معنا که دادگاه ها و قوۀ قضاییۀ یک دولتِ متعهد به اجرای ضوابط حقوق بشر، ملزم به رعایت مقررات کنوانسیون حقوق بشر هستند؟
دکتر شیرین عبادی- حقوق بشرمجموعه ضوابطی است که در کنوانسیون های مختلف به تصویب سازمان ملل متحد رسیده است و دولت هایی که به آن ملحق می شوند، نسبت به اجرای آن تعهد پیدا می کنند.
دولت ایران در سال ۱۳۵۴ ، بدون هیچ شرط رِزِروی، به دو کنوانسیون بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی پیوسته و متعهد به اجرای آنها شده است. این تعهد دولت ایران را موظف می کند که در ایران حقوق بشر را رعایت کند.
مسئلۀ بسیار مهم این است که این الحاق در زمان رژیم سابق صورت گرفته است و ممکن است برای بعضی ها این سؤال پیش آید که آیا تعهدی که رژیم سابق به آن ملزم شده، برای رژیم جدید هم لازم الاجراست؟ پاسخ این است که طبق قانونی که در سال ۱۳۵۴ به تصویب مجلس وقت رسید، دولت ایران به این کنوانسیون ها ملحق شد. در قانون اساسیِ به تصویب رسیده در جمهوری اسلامی ذکرشده است که کلیۀ قوانین کشور باید منطبق با موازین شرع باشد و شورای نگهبان می تواند در این زمینه اظهار نظرکند. شورای نگهبان هم در اظهارنظری که در سال ۱۳۵۸ داشت، عنوان کرد که کلیۀ قوانینی که در رژیم گذشته به تصویب رسیده است، به قوّت اجرایی خود باقی است مگر این که در مورد قانونی خاص اظهارنظر شود که آن قانون باید نقض گردد؛ و چون دربارۀ الحاق دولت ایران به کنوانسیون های بین المللی حقوق بشر هیچ گونه اظهار نظری نشده، قانوناً این مصوبۀ رژیم گذشته به قوّت خود باقی است و دولت ایران مکلف به اجرای آن تعهدات است و بر همین اساس قطعنامه های متعددی علیه دولت ایران صادر شده و ایران را به نقض حقوق بشر محکوم کرده است.
این کنوانسیون ها در حقیقت پایه های اساسی حقوق بشر است زیرا بعد از تصویب این کنوانسیون ها کنوانسیون های متعدد دیگری در زمینه های مختلف موضوعات مربوط به کنوانسیون به تصویب رسید. از جمله می توان به کنوانسیون بین المللی حقوق کودک یا کنوانسیون بین المللی رفع هرگونه تبعیض از زنان یا مقررات مربوط به کارگران اشاره کرد، که پایه و اساس تمام این کنوانسیون ها همان دو کنوانسیون اولیه است که دولت ایران به آنها ملحق شده است.
طبق قوانین، وقتی دولتی می خواهد به کنوانسیونی ملحق شود، اول توسط قوۀ مجریه امضامی شود، و بعد باید این امضا به تصویب پارلمان برسد و بعد ازتصویب پارلمان اعتبار اجرایی پیدامی کند. به موجب ماده نُه قانون مدنی ایران قراردادهای بین المللی که به تصویب مجلس رسیده است، در حکم قوانین داخلی و لازم الاجراست و به عبارت دیگر مَحاکم ایران می باید به مقررات کنوانسیون ها توجه کنند و حتی هنگام صدور رأی می توانند به آنها استنادکنند.
اما از آنجایی که قوانین متعددی در ایران وضع شد که مخالف کنوانسیون است، هم از نظر قانون گذاری مشکل پیش آمده است، برای این که تعارض قانونی به کنوانسیون ها پیش آمده، و هم از نظر سیاسی دولت هیچ زمان قصد اجرای ضوابط حقوق بشر را نداشته و همواره ادعا می کرده که این ضوابط بر اساس فرهنگ غربی و غیر اسلامی تنظیم شده و با ضوابط شریعت انطباق ندارد؛ که البته این حرف نادرست است زیرا دولت ایران دو بار قصدداشت داخل شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد شود که رأی نیاورد و همواره در مجامع بین المللی خود را طرفدار حقوق بشر اعلام می کند. این روش دوگانۀ دولت ایران نشان از این دارد که دولت ایران به خاطر عدم رعایت دمکراسی حقوق شهروندان را زیر پامی گذارد و تقصیر آن را به گردن اسلام می اندازد. زیرا اگر اعتراض جدی حکومت این بود که حقوق بشر با ضوابط اسلامی همخوانی ندارد، پس چگونه است که خود درخواست عضویت در شورای حقوق بشر را می کند و در مواردی از جمله نقض حقوق مردم در افغانستان و لبنان و فلسطین و عراق اعتراض به نقض حقوق بشر دارد. این بهانه ای شده است برای حکومت برای این که ستم خود را تحت لوای اسلام توجیه کند.
م. ز: همانطور که می گویید، حکومت اسلامی می گوید اعلامیۀ جهانی حقوق بشر ممکن است با فرهنگ و دین سرزمین های گوناگون، به ویژه کشورهای اسلامی، هماهنگ نباشد و کشورهای اسلامی باید حقوق خود را بر اساس فرهنگ و دین خود بنویسند. شما بارها گفته اید حقوق بشر یک استاندارد بین‌المللی است و می تواند در کشورهای گوناگون از جمله در کشورهای اسلامی اجراشود.
اجازه دهید چند مورد از مواد اعلامیۀ جهانی حقوق بشر را بازخوانی کنیم:
ماده یکم-تمام افراد بشر آزاد به دنیا می آیند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند.
ماده هفتم-همه در برابر قانون ، مساوی هستند و حق دارند بدون تبعیض و بالسویه از حمایت قانون برخوردار شوند.همه حق دارند در مقابل هر تبعیضی که ناقض اعلامیه حاضر باشد و بر علیه هر تحریکی که برای چنین تبعیضی به عمل آید به طور تساوی از حمایت قانون بهره مند شوند. ماده هجدهم-هر کس حق دارد که از آزادی فکر ، وجدان و مذهب بهره مند شود .این حق متضمن آزادی تغییر مذهب یا عقیده و ایمان می باشد و نیز شامل تعلیمات مذهبی و اجرای مراسم دینی است.
چنین موادی را چگونه می توان با قوانین اسلام به ویژه اسلامی که وارد امر عمومی شده است یکجا جمع کرد؟
دکتر شیرین عبادی- ضوابط حقوق بشر برآمده از فرهنگ های گوناگون و قابل انطباق با هر دین و مذهب و فرهنگ، از جمله دین اسلام و فرهنگ اسلامی است. به همین دلیل است که غالب کشورهای اسلامی آن را پذیرفته اند و در بسیاری از آنها نیز اجرامی شود.
اسلام در حقیقت یک روح کلی دارد و یک تفسیر. تفسیر اسلام همان فقه است که به زمان و مکان بستگی دارد. ما شاهد بوده ایم که حتی جمهوری اسلامی بسیاری از قوانینی را که در قرآن ذکرشده است، اجرانمی کند؛ چرا که امکان اجرای آنها در زمان و مکان فعلی وجودندارد. به عنوان نمونه برده داری و این اصل که اگر افرادی در جنگ با یک حکومت اسلامی اسیر شوند، برده محسوب می شوند. در جنگ با عراق دولت ایران تعداد زیادی اسیر جنگی داشت، ولی آنها را برده محسوب نکرد و مثلا نفروخت چرا که طبیعتا می دانست چنان کاری پیامدهای بسیار سنگین می داشت و اصولا قابل اجرانمی بود. سؤال من این است که چگونه است که این میان مسئلۀ ارث زن یا بریدن دست دزد باید بر اساس قوانین آن زمان و مکان اجرا بشود؟
در این زمینه فقها بر این اعتقادند که با حفظ جوهرۀ دین می باید روح قانون را گرفت و آن را اجراکرد.
به عنوان مثال بریدن دست دزد علاوه بر شرایطی که دارد اساساً در چهارده قرن قبل مجازاتی متداول بوده است و درآن زمان در بسیاری از کشورهای غیر اسلامی نیز دست دزد را می بریده اند یا او را آتش می زده اند. بنابراین روح این قانون این پیام را دارد که دزدی عملی است نامناسب و شایستۀ مجازات؛ ولی شیوۀ مجازات دزد به باور فقهای روشنفکر و نواندیش، بسته به زمان است. در آن زمان آن گونه مجازات متداول بوده است و امروز مجازات می تواند به زندان انداختن مجرم باشد.
یا وقتی در چهارده قرن پیش زن ها مولد هیچ گونه ثروت نبوده و تنها مصرف کننده بوده اند، مقرر بوده که ارث زن نیمی از ارث مرد باشد. ولی امروزه زنان نیز مانند مردان مولد ثروت هستند و ثروت خانواده حاصل همکاری مشترک زن و مرد در زمینه های گوناگون است. بسیاری از فقها بر این باورند که می توان در قوانین حکومت های اسلامی برای زن و مرد ارث برابر نوشت. بنابراین این مسائل بستگی دارد به این که چگونه به روح قوانین تفسیر آنها و شیوه اجرایشان نگاه کنیم.
در همین جا من ضروری می دانم نکته مهمی را یادآورشوم. برای ایجاد دمکراسی در هر جامعه مهم ترین اصل جدایی دین از حکومت است تا دولتمردان اعتقادات دینی و مذهبی مردم به سود مقاصد سیاسی خود بهره برداری نکنند. اما علاوه بر جدایی دین از نهاد حکومتی می باید به اهمیت کار فرهنگی در جوامع اسلامی بسیار توجه کرد تا شیوۀ نگرش درست به دین رواج پیداکند و رادیکالیسم در فرهنگ سیاسی جامعه از بین برود.
ما شاهدیم در بهار عربی مردم بعد از رهایی از سلطۀ دیکتاتورها به نفع احزاب سیاسی با پیشینۀ اسلامی رأی دادند. این بدین معناست که مردم در این کشورها مایل هستند کسانی با طرز تفکر اسلامی بر آنها حکومت کنند. بنابراین کارهای فرهنگی درزمینه درک درست مسئلۀ دین و تفسیر آن می تواند جلوی سوء استفاده حکومت ها را از اعتقادات مردم چنین جوامعی بگیرد.
م. ز: در کشور ما هر کوشش مدنی و هر پرداختن به حقوق بشر همیشه با سیاست در آمیخته است. کوشندگان حقوق بشر مجبورند با حکومت درگیرشوند، دفتر کانون مدافعان حقوق بشر از سوی دولت پلمب می شود. کوشندگان مدنی به جرم دفاع از حقوق بشر دستگیر می شوند و در حقیقت جان مدافعان حقوق بشر در خطر است؛حتی فعالیت خود شما به عنوان کوشنده حقوق بشر بیشتر یک پیکار سیاسی شده است.
شما از بنیان گذاران و رئیس کانون مدافعان حقوق بشر در ایران هستید. کانونی با این اساسنامه:
دفاع رایگان از متهمان عقیدتی سیاسی؛ حمایت از خانواده های زندانیان سیاسی و عقیدتی؛ و گزارش دهی منظم و مستمر در مورد نقض حقوق بشر در ایران.
یعنی اساسنامۀ این کانون هم در ایران وارد مقوله امر عمومی می شود.
آیا مسئلۀ حقوق بشر یک مسئلۀ سیاسی ست؟
دکتر شیرین عبادی- حقوق بشر هم نگاهی به سیاست دارد و هم ندارد. بدین معنا که مخاطب حقوق بشر همیشه حکومت ها هستند زیرا این حکومت ها هستند که حقوق بشر را نقض می کنند و فرق بین جرم نقض حقوق بشر و جرائم دیگر دقیقاً همین جاست. به عنوان مثال، اگر کسی در خیابان مرا کتک بزند و پول مرا بدزد، این یک جرم است ولی اگر کارمند دولت به اعتبار قدرتی که حکومت به او داده است مرتکب همین خطاشود، مسئله نقض حقوق بشر است. یعنی حکومتی از قدرت خود سوء استفاده می کند برای ظلم به مردم. از این منظر حقوق بشر همواره در برابر حکومت ها می ایستد.
از جهت دیگر، حقوق بشر یک امر سیاسی نیست چون ایستادگی مدافعان در برابر حکومت برای وارد شدن به قدرت سیاسی نیست. در حقیقت برای یک مدافع حقوق بشر ورود به عرصۀ قدرت سیاسی پایان فعالیت حقوق بشری است. این مسئله گاهی مورد توجه قرار نمی گیرد و بهانه ای می شود دست حکومت های سرکوبگر مانند حکومت ایران که هر انتقاد به نقض حقوق بشر را در این جهت می بینند که انتقادکننده قصددارد خود یا همفکران خود یا حزبی خاص را به قدرت سیاسی برساند؛ یعنی کوشندگان حقوق بشر را به چشم رقیب می بینند. در حالی که مدافع حقوق بشر سخنگوی مردم خاموش است و هیچ دنبال مقام و منصب سیاسی نیست.
مسئلۀ دیگر این است که حکومت های سرکوبگر با انتقاد مدافعان حقوق بشر در مجامع بین المللی رسوا می شود و عملکرد نادرست آنها در حقیقت عریان می شود. در نتیجه در کشورهای با حکومت سرکوبگر جان مدافعان حقوق بشر، همانطور که گفتید، در خطر است.
این مشکل آنقدر جدی بود که در سال ۱۹۹۸ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه ای تصویب شد و به دولت ها توصیه شد به مدافعان حقوق بشر و فعالیت های بشردوستانۀ آنها کمک کنند و رسماً اعلام شد که جان کوشندگان حقوق بشر نباید در خطر باشد. صدور چنین قطعنامه ای نشان از این دارد که مدافعان حقوق بشر در کشورهای زیر سرکوب چه اندازه زیر فشار بوده اند.
م.ز: یکی دیگر از مواردی که در ایران اتفاق می افتد، بازداشت وکلای مخالفان و مبارزان اجتماعی، حتی وکلای روزنامه نگاران است.
دلیل این اندازه فشار روی وکلا چیست؟ جامعۀ بین المللی وکلا چه کمک هایی می تواند در این باره بکند؟
دکتر شیرین عبادی- بسیاری از دادگاه ها مخصوصاً دادگاه های انقلاب که مسئولیت رسیدگی به جرائم عقیدتی و سیاسی را دارند، استقلال خود را از دست داده اند.
وکلا در دادگاه صحبت می کنند ولی به خوبی می دانند که رأی از قبل تعیین و نوشته شده است و قاضی تنها باید آن را امضاکند. من که از هجده سال قبل از زندانیان سیاسی و عقیدتی به رایگان دفاع می کرده ام، از همان ابتدا متوجه شدم که دفاع ما هیچ نقشی در تصمیم گیری دادگاه ندارد. در نهایت با چند تن از دوستان و همکاران دیگرم تصمیم گرفتیم صحبت های مطرح شده در دادگاه و دفاعیات خود را پس از هر جلسۀ دادگاه از طریق نشریات به اطلاع عموم مردم ایران و نیز جامعۀ بین المللی برسانیم و قضاوت همگان را به یاری بطلبیم. در حقیقت ما چاره ای جز کمک گرفتن از افکار عمومی نداشتیم.
برخورد با وکلا از همان زمان شروع شد؛ حبس پنج سالۀ آقای ناصر زرافشان و حبسی که خود من برای پروندۀ نوارسازان کشیدم، یا حبس های آقای عبدالفتاح سلطانی، آقای محمد علی دادخواه، آقای محمد اولیایی فر، خانم نسرین ستوده، آقای قاسم شعله سعدی و حدود پنجاه وکیل دیگر، همه به این مسئله بازمی گردد؛ و به نظر من این شیوۀ کار تنها راهی است که می تواند حقوق موکلین ما را حفظ کند.
اگر دادگاه ها به عدالت رفتارمی کردند و قوانین خود جمهوری اسلامی را اجرامی کردند، اگر به مدافعات وکیل ها توجه می کردند، مسلماً نیازی به چنین حرکتی از جانب ما نمی بود.
در حقیقت علت برخورد با وکلا این است که سیستم معتقد است وکیل باید هر چه در اتاق دادگاه می گذرد و هر رفتاری را که با موکل می شود، فراموش کند و این در شرایط کنونی به ضرر موکل تمام می شود.
دربارۀ بخش دوم سؤال شما، برای حمایت از وکلا نهادهای بین المللی وجود دارد از جمله هیأتی که در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد هست و اتحادیۀ بین المللی وکلا. من به طور مرتب از ده سال قبل با این نهادها در ارتباط بوده ام و هر بار مشکلی برای وکیلی پیش می آید به این نهادها گزارش دقیق می نویسم.
اما مسئله این است که دولت ایران به سرزنش های بین المللی و قطعنامه هایی که علیه آن صادر می شود، ترتیب اثرنمی دهد و در نتیجه وضعیت به همین صورت باقی مانده است که می بینیم.
م.ز: آیا «جرم سیاسی» در قوانین نظام اسلامی تعریف شده است؟ (آقای صادق لاریجانی از یک سو مدعی است که ایران «مجرم سیاسی» ندارد، و از یک سو همین اواخر گفته است که برخی حقوق، مثلاً مرخصی، شامل حال «مجرمین سیاسی»- اشاره به معترضین به نتایج انتخابات 88- نمی شود.)
از سوی دیگر، مادران زندانیان سیاسی- با هر تعریفی که دارد- که به اجبار با رسانه های فارسی زبان برون مرز مصاحبه می کنند، به جرم «اقدام علیه منافع ملی» دستگیر می شوند. «اقدام علیه منافع ملی» دقیقاً چه تعریف حقوقی دارد؟
دکتر شیرین عبادی- در قانون اساسی جمهوری اسلامی قیدشده است که رسیدگی به جرائم سیاسی باید به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه باشد و جرائم سیاسی را قانون تعریف می کند. از آنجا که حکومت اسلامی هرگز نمی خواسته مجرمین سیاسی به صورت علنی و با حضور هیأت منصفه محاکمه شوند، تا کنون یعنی برای سی و سه سال، هرگز قانونی برای تعریف جرم سیاسی تصویب نکرده است.
در پارلمان ما هر سال کیلوها قانون تصویب می شود، ولی جرم سیاسی هرگز تعریف نشده است و علتش تنها سوء استفادۀ دولت از این غفلت قانونی است تا اولاً بتواند هر کس را می خواهد مجرم سیاسی معرفی کند و نیز بتواند مجرمین سیاسی را در اتاق های دربسته و بدون حضور هیأت منصفه محاکمه کند.
البته مسئولینی مانند آقای لاریجانی در مجامع بین المللی می گویند که ما اصلاً مجرم سیاسی نداریم و این فرارکردن از واقعیت و حذف صورت مسئله است که دیگر دردی را دوانمی کند.
من در همین جا به صراحت می گویم که قضاتی که این گونه پرونده ها را رسیدگی می کنند، استقلال ندارند و تبدیل شده اند به آلت دست مأمورین امنیتی. یعنی وقتی یک مجرم سیاسی را دستگیر می کنند در ابتدا مأمور امنیتی به او می گوید که اگر همکاری نکند چه اندازه محکوم خواهد شد، و بعد می بینیم که وقتی به دادگاه می رود دقیقاً همان اندازه برای او حبس تعیین می کنند!
در ایران کنونی هر کاری می تواند از نظر دادستان اقدام علیه امنیت ملی تلقی شود؛ چنان که در تجمعی که چند سال قبل زنان ایرانی برای کسب حقوقِ برابر در میدان هفت تیر برپاکردند تعداد زیادی دستگیر و به جرم اقدام علیه امنیت ملی محاکمه شدند و اولین زنی که در این پرونده به زندان رفت خانم عالیه اقدام دوست بود که به سه سال حبس محکوم شد و این دوران حبس همین چند روز پیش تمام شد و خوشبختانه ایشان از زندان بیرون آمد.
در تمامی این پرونده ها دادستان زنان را که تنها و تنها خواهان حقوق برابر بودند به اقدام علیه امنیت ملی محکوم کرد. من وکالت تعدادی از این خانم ها را بر عهده داشتم و در دادگاه خطاب به دادستان گفتم که این چه استدلالی است که اگر زنی بگوید من دوست ندارم هوو سرم بیاید باعث می شود مثلاً اسرائیل به ایران حمله کند یا اگر دختر جوانی خواهان همان حقوق باشد که برادر او دارد، آیا باعث می شود آمریکا به ایران حمله کند؟
اما از آنجایی که دادگاه ها استقلال خود را از دست داده اند، متأسفانه در نهایت تعدادی محکوم شدند و دولت در حقیقت تعمداً مسئله ای را مطرح می کند تا از خلأ قانونی به زیان مخالفان خود استفاده کند.
م.ز: یکی از تلاش های درخشان شما تلاش برای تغییر برخی قوانین جمهوری اسلامی بوده؛ که در مورد بعضی قوانین بسیار دور از عدالت، به نتایجی نیز رسیده است. این حرکت در برابر یک حکومت بنیادگرا چگونه و با چه منطقی پیش می رفت و نتیجه می گرفت؟
دکتر شیرین عبادی- در پاسخ به این سؤال یک بار دیگر تکرارمی کنم که یکی از لوازم دمکراسی جدایی دین از حکومت است، چرا که دین و مذهب را می توان هرگونه تفسیرکرد و هر چه حکومت انجام می دهد دین و مذهب نیست.
ما از مواردی که در دادگاه ها پیش می آمد، به نوعی استفاده کردیم تا عملکرد نادرست قوانین ظالمانه را نشان دهیم. به عنوان مثال، طبق قانونی که در ابتدای انقلاب تصویب شد حق حضانت فرزند بعد از جدایی پدر و مادر برای دختر تا هفت سال و برای پسر تا دو سال با مادر بود، بعد از آن بچه را می گرفتند و به پدر می دادند.
در محاکمه ای که مربوط به قتل همراه با شکنجۀ دختری نُه ساله به نام آرین گلشنی داشتم، من عنوان کردم که قانون این بچه را کشته است نه نامادری. این مسئله سرآغاز تحرکی شد دربارۀ رسیدگی به کودک آزاری و قوانینی که زمینه را برای کودک آزاری فراهم می کرد از جمله همین که حضانت را با زور از مادر می گرفتند و به پدر می دادند. خوشبختانه قانون حضانت در سال ۲۰۰۴ عوض شد.
ولی باید تأکید کنم که اصلاح قوانین فقط منحصر به من نبود. هیچ فردی آن نیرو را ندارد که بتواند در جامعه به اندازه ای تأثیرگذار باشد که قانون را عوض کند. تلاش جمعی مردم ایران خصوصاً زنان باعث شد عملکرد قوانین نادرست روشن شود و این آغاز اقدام برای اصلاح آنها بود. چندین قانون به همین شکل تغییرکرد که می توانم به مسئلۀ تغییر سن ازدواج - هرچند هنوز هم بسیار بسیار پایین است- اشاره کنم. (در اوائل انقلاب پدر می توانست بدون نظارت دادگاه حتی دختر شش ماهۀ خود را به عقد دیگری در آورد.)
هنوز هم قوانینِ بد زیاد هست. مردم حق طلب ایران نقش اصلی را در این تغییرها داشتند. من حقیقتاً یک نقش کوچک داشتم.
م.ز: با در نظر داشتن پذیرفتن هرچند ظاهری اعلامیۀ جهانی حقوق بشر از سوی سران جمهوری اسلامی، اعلامیۀ رفع تبعیض از زنان، حتی به صورت مشروط، همچنان مورد تأیید این حکومت نیست.
حکومت اسلامی، در سال یکهزار و سیصد و شصت و یک خورشیدی، رسماً به جدا کردن دختران و پسران، در تمام مراکز آموزشی کشور، جز دانشگاه ها، دست زد.این اواخر، بحث این جداسازی در دانشگاه ها، حتی در کتاب های درسی دانش آموزان، آغاز شده است. حقوق جزایی ایران حاوی خشن‌ترین مجازات‌‌برای زنان است.
به نظر شما چگونه است که حکومتی به نهایت خشن و سرکوبگر، این اندازه از «مسئلۀ زن» و شرکت زنان در کنار مردان در عرصه های عمومی و اجتماعی در هراس است؟
دکتر شیرین عبادی- دولتمردان ایرانی در فرهنگ پدرسالار رشد کرده اند و حامل پیام این فرهنگ هستند. این فرهنگ در خانواده به زن و در اجتماع به زن و مرد هر دو ستم می کند، زیرا در فرهنگ پدرسالار برابری انسان ها قابل قبول نیست و در نتیجه دمکراسی هم اصلاً قابل پذیرش نیست. اگر نگاهی به کشوهای جهان بیندازیم می بینیم زنان در کشوهای دمکرات وضعیت بهتری دارند تا در کشورهای دیکتاتوری. یعنی وضعیت زن در جامعه همیشه با دمکراسی در رابطه است.
در ایران هم مسئله همین است. حکومت اقتدار خود را با فشار و تبعیض روی زنان به رخ شهروندان می کشد.
م.ز: بخش بزرگی از خشونت جاافتاده در جامعه می تواند زاییدۀ نابرابری باشد. چه تلاش هایی صورت گرفت تا نسلی که در انقلاب و جنگ زاده شد؛ نابرابری، بلکه انکار حقوق زن، کودک، دگراندیش، و دگرباش جنسی را تجربه کرد، و سیستم قانون گزاری و قوۀ قضاییه ای چنان خشن را شناخت، خواستار حذف جرم سیاسی و مجازات اعدام، و در یک نگاه فراگیر خشونت زدایی از فرهنگ سیاسی و بالاکشاندن سطح اخلاق در جامعه شود؟
نقش کوشندگان برون مرز در بحث های نظری پیرامون خشونت زدایی را چگونه ارزیابی می کنید؟
دکتر شیرین عبادی- مردم ایران در سی و دو سال گذشته یک انقلاب خونین و هشت سال جنگ با عراق را تجربه کردند و به چشم خود دیدند که نتیجۀ خشونت چیست. مردم از خشونت خسته شده اند و همین روش مسالمت آمیز مبارزه را به یک خواست عمومی تبدیل کرد تا جایی که حتی گروه هایی که در آغاز انقلاب معتقد به مبارزۀ مسلحانه بودند، اعلام کردند که از روش خود دست می کشند و روش مسالمت آمیز را پیش می گیرند. یعنی این جبر زمان بود برای مردمی که خشونت را با چشم دیده و با گوشت و پوست خود لمس کرده بودند. مردم ایران، به خصوص نسل جوان، از خشونت رویگردان است.
مسلماً کوشندگان اجتماعی برون مرز سهم عمده ای در پیش بردن این امر داشته اند. یعنی زمینۀ خشونت زدایی در جامعه وجودداشت و خوشبختانه نهادهای مدنی و کوشندگان مدنی در درون و برون کشور از این آمادگی استفاده کرده، جامعه را به اعتراض همراه با آرامش دعوت کردند.
م.ز: به نظر شما مسئلۀ حقوق بشر در ایران چه اندازه زیر پوشش مسئلۀ انرژی هسته ای کمرنگ می شود؟
دکتر شیرین عبادی- نقض حقوق بشر در ایران به دلیل توجه بین المللی به مسئله انرژی هسته ای به فراموشی سپرده شده بود و در این فراموشی وضعیت حقوق بشر روز به روز در ایران بدتر می شد.
تلاش من و دیگر مدافعان حقوق بشر این بود که به دنیا نشان دهیم در ایران علاوه بر مسئلۀ انرژی هسته ای چه می گذرد. و سؤال من از کشورهای اروپایی و آمریکا که خود را مدافع حقوق بشر می دانند، این است که اگر فرض کنیم دولت ایران از مسئلۀ غنی سازی دست کشید، آیا شما دیگر با این حکومت مسئله ای ندارید و حاضرید با حکومتی که بیشترین تعداد روزنامه نگار زندانی را دارد همکاری کنید؟ و در آن صورت آیا می توانید همچنان ادعای دفاع و حمایت از حقوق بشر داشته باشید؟ آیا کشورهای اروپایی که مدعی پیشگام بودن در حمایت از برابری حقوق زن و مرد هستند هیچ اعتراضی به این همه تبعیض علیه زن در حکومت ایران ندارند؟ آیا کشورهای ایتالیا و فرانسه که خود از پیشگامان جهان در مذاکره برای لغو مجازات اعدام بوده اند، با حکومت ایران که بیشترین تعداد اعدام را در جهان دارد و هر سال تعداد زیادی افراد زیر هجده سال را اعدام می کند، مشکلی ندارند؟
دنیا باید به این سوال ها جواب دهد و مدافعان حقوق بشر در ایران معتقدند بخشی از مبارزۀ ما این است که اجازه ندهیم مسئلۀ انرژی هسته ای بر مسئلۀ نقض حقوق بشر در ایران سایه بیندازد.
م.ز: دریافت جایزه صلح نوبل چه کمک هایی به تلاش های شما کرد؟
دکتر شیرین عبادی- جایزه نوبل بلندگوهای بیشتر و رساتری در اختیار من گذاشت و من هم توانستم از این فرصت استفاده کنم و صدایم را بهتر به مردم جهان برسانم. از این نظر کمک بسیار بزرگی بود و بسیار موثر بود.