هیات رسیدگی قضایی به ماجرای کشتار گروهی از ساکنان مالایی یکی از مستعمرات بریتانیا، که پس از کسب استقلال مالزی نام گرفته، کار خود را در لندن آغاز کرده است.
به گزارش بی بی سی، در جریان عملیات نظامی بریتانیا در منطقه باتانگ کالی منطقه مالایی در سال ۱۹۴۸، بیش از بیست نفر کشته شدند که مقامات بریتانیایی در آن زمان آنان را به ارتباط با شورشیان کمونیست متهم کردند و گفتند هنگام فرار از بازداشتگاه، کشته شده اند.
در مقابل، خویشاوندان این افراد گفته بودند که کشته شدگان، اشخاص غیرنظامی و غیرمسلح بودند و از دولت بریتانیا خواستار انجام تحقیقات رسمی شده بودند که مورد قبول قرار نگرفت.
با خودداری دولت از رسیدگی رسمی به این اتهام، خویشاوندان کشته شدگان با هدف دریافت غرامت، تحقیقات قضایی را به جریان انداخته اند.