بی گمان نقش نخست در ساختن و پرداختن جهان به عهده آموزش و پرورش بوده است .اگر ابتدای جهان کلمه بود و در پی آن عظمت و ابهت گیتی پایه ریزی شد ، این تغییر و تحول بدون تردید به اندیشه آموزش گران و دستان پر توان کارگران ، مدنیت و معنویت یافت بدون تردید این رسالت خطیر و گران ، بر دوش معلمان که پایه ریزان تمدن و انتقال آن از طریق تعلیم و تعلم بوده و آنرا در زمره وظایف و تکالیف خویش دانسته و با عشق و مرارت آن را قبول کرده و به انجام رسانده اند، می باشد. اما آیا تا کنون بر این مهم پا فشرده اند که جایگاه قانونی و منزلت اجتماعی این اقشار ارجمند کجاست و تا چه پایه و مایه به عدالت و انصاف درحق این پایه ریزان ستونهای استوار مدنیت ،اندیشه مند نگریسته شده است .
اگر اصول، مبانی و مبادی هر امر به نحو صحیح رعایت شود ، می توان انتظار منطقی از بازده توازن و کار درآن طرح داشت ،ناهنجاری هنگامی رخ می دهد که هر موضوع در موضع خود قرار نگیرد و توازن شایسته در صحنه اجتماع نسبت به ارزش و اعتبار مسائل رعایت نگردد .
امری که به نحو غمباری در جامعه ما جلوه گر است .اگر به درآمد سرانه کارگران که گردانندگان چرخ سرزمین ما هستند ،توجه کنیم و معیشت معلمان را د رنظرگیریم و با یک حساب ساده به تطبیق این گروه ها با دیگر اقشار جامعه بپردازیم ،نتایج فاجعه باری را بدست خواهیم آورد .
رسالت مدیران جامعه آن است که از سازندگان انسانها به گونه ای دفاع و حفاظت کنند که بتوانند فارغ از دغدغه و تشویش ، مسئولیت خود را پذیرفته و عمل کنند. قانون اساسی اعلامیه جهانی حقوق بشر به ویژه در تفسیر وتبیین اصول آن در میثاق فرهنگی ، اجتماعی تا بدان حد بر این مهم تاکید شده که در صدر تکالیف دولتها ، آموزش و پرورش مجانی را قید نموده است. بدیهی است تلاش در تامین معاش و بهداشت و فراغت بال این اقشار می تواند تاثیر شگرف در پیشرفت و ترقی و تکامل جامعه داشته باشد. پس برای دستیابی به اهداف مزبور ،تکلیف اولیه حکومت گران توجه وافی به اندیشه سازان جامعه و گرداندگان چرخ کار و صنعت می باشد .

کانون مدافعان حقوق بشر