آزادی بیان ، اولین پله دموکراسی است. تا ملتی در بیان عقاید خود آزاد نباشد ، تصور دموکراتیک بودن حکومت آن غیر ممکن است. طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه که اخیرا" یک فوریت آن به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است ، بیش از پیش به آزادی بیان صدمه میزند. طبق بند 5 ماده 2 طرح فوق الذکر " تأسیس و دایر کردن وبلاگ و سایت مروج فساد و الحاد " در ردیف جرائمی چون "سرقت مسلحانه و تجاوز به عنف " قرار داده شده و مستوجب اعدام است و اسف بارتر آنکه تعریفی از " فساد " یا " الحاد " در طرح مذکور یا سایر قوانین ایران وجود ندارد و درنتیجه سرنوشت افرادی که جز نوشتن گناهی ندارند را شدیدا" به مخاطره انداخته و ضربه مهلکی بر آزادی بیان وارد می سازد.
همچنین طرح مذکور در صورت تصویب نهائی باعث افزایش میزان اعدام در ایران خواهد شد و حال آنکه طبق توصیه های متعدد سازمان ملل متحد ، مجازات اعدام می بایستی از سیستم قضائی کشورها حذف گردد و ایران که در سال گذشته بعد از چین بیشترین تعداد اعدام را در جهان داشته است ، مسلما" با تصویب این طرح از رقیب خود جلوتر رفته و مقام نخست را از آن خود خواهد ساخت. مشکلات دیگر این قانون آنست که در صورت تصویب نهائی امنیت قضائی شهروندان را به مخاطره خواهد افکند.از جمله برای نمونه در بند 6 ماده 2 طرح مذکور ، جرم " شرارت " در حد محاربه و افساد فی الارض شناخته شده و مستوجب اعدام است. اما چون تعریفی از این جرم در طرح فوق الذکر و یا در هیچیک از قوانینی که تا کنون به تصویب رسیده وجود ندارد ، لذا سرنوشت شهروندان به تفسیر دادگاهها از جرم " شرارت " بستگی خواهد داشت.
کانون مدافعان حقوق بشر بنا به جهات فوق مخالفت خود را با طرح قانون تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه اعلام داشته و به نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی هشدار میدهد که با اقدامات به موقع خود مانع از تصویب نهائی این طرح گردند.

کانون مدافعان حقوق بشر
31/4/1387