هموطنان عزیز

بنا بر اخبار نشر شده در تاریخ 6/5/1387 ، 29 نفر در زندان اوین به دار آویخته شدند . برابر اظهارات مسئولین قوه قضائیه ، قتل عمد ، تجاوز ، سرقت مسلحانه و... تحت عنوان اراذل و اوباش از اتهامات مطروحه بوده است . کانون مدافعان حقوق بشر
اولا" : از جعل عناوینی مانند اراذل و اوباش نظر به اصل قانونی بودن جرم و مجازات و فقدان عنوان فوق در مسائل کیفری اعلام نگرانی عمیق می نماید . متأسفانه در سالهای اخیر در ایران تعدادی بطور دسته جمعی اعدام گردیدنــد ، این امر تا آنـــجا پیش رفته که مع الاصف ، ایران از لحاظ تعداد اعدام شدگان در جهان رتبه دوم را دارا می باشد .
ثانیا" : صرفنظر از ماهیت اعمال ارتکابی ، نحوه دستگیری و محاکمه ، مرجع صالح و مراحل دادرسی و حق داشتن وکیل ، از جمله حقوق مسلم متهمین بوده که هیچ مقامی حق سلب آن از متهمین را نداشته و در صورت وقوع ، متخلف قابل تعقیب خواهد بود . به نظر می رسد اعدام شدگان از سیستم دادرسی منصفانه بی بهره بوده اند .
کانون مدافعان حقوق بشر بنا بر اهداف خود در دفاع از حقوق بنیادین انسانی با نوع مجازات اعدام مخالف بوده و معتقد است به تبعیت از سازمان ملل متحد ، اعدام باید از فهرست مجازات تمامی کشورها حذف گردد ، زیرا اعمال مجازات اعدام هیچ تأثیری در کاهش جرم نداشته ، بلکه در دراز مدت موجب تشدید مجازات خواهد گردید .

کانون مدافعان حقوق بشر
7/5/1387