هموطنان عزیز
باردیگر دو نفر از فعالان سیاسی - اجتماعی از استان سیستان و بلوچستان به اتهام همکاری با گروههای مسلح اعدام گردیدند . بدون آنکه نحوه دستگیری ، تعقیب و محاکمه و محکومیت آنها معلوم گردد . آنچه از قرائن و شواهد بر می آید متهمینی از این دست ، غالباً از مزایای دادرسی عادلانه برخوردار نیستند و آنچه باعث تأسف بسیار است ، آنکه محاکمات عموماً بصورت غیر علنی و در محاکم غیر صالح به عمل می آید . این پرسش مطرح است که چنانچه اتهامات وارده به این محکومین مستند به دلایل کافی میباشد چرا مسئولین ذیربط با استناد به اصول 159 ، 165 و 168 قانون اساسی دادگاه ها را بصورت علنی و در محاکم دادگستری و با حضور هیأت منصفه برگزار نمی نمایند .
روال کار نشان می دهد که دلائل متقنی بر جرم بودن اعمال انتسابی و انتساب اتهام به متهمان وجود ندارد .
کانون مدافعان حقوق بشر به قوه قضائیه هشدار می دهد ، در اعمال مجازات ، رعایت قانون ، انصاف وعدالت را بنماید و بداند که این اعدامها جز ایجاد کینه و نفرت حاصلی به بار نخواهد داد.


کانون مدافعان حقوق بشر

16/5/1387