آقای شادروان حاج سید جوادی از کسانی بود که نامش برای تاریخ قضاوت در ایران ماندگار خواهد شد زیرا زمانیکه در کسوت قضاوت بود در نهایت پاکدامی و شهامت انجام وظیفه می کردند و به تنها چیزی که می اندیشدند عدالت بود و نه مصلحت ، بعد از اینکه به کسوت وکالت درآمدند تمام اندیشه ایشان کمک به افرادی بود که نیازمند به کمک های قضایی و حقوقی بودند و من شاهد بودم که در بسیاری از پرونده ها ایشان رایگان دفاع می کردند.
آقای دکتر حاج سید جوادی با تجربه فراوانی که در امر قضاوت و وکالت داشتند راهنمای خوبی برای جوانانی بودند که در این حرفه مشغول انجام وظیفه بودند.ایشان الگوی کاملی برای پویندگان این راه شدند و شاگردان بسیاری با تبعیت از ایشان به راهشان ادامه دادند. نامشان با افتخار بر تارک دادگستری ایران خواهد درخشید.