فلسفه وضع اعلامـیه جهانی حقوق بشر ، حفظ کرامـــت و حیثیت انسانهاست که قانون اساسی نیز بر آن صحه گذاشته است ، اما سالهاست پاره ای از روزنامه هایی که از پول بیت المال تغذیه می شوند از تجاوز به حریم خصوصی افراد و هتاکی به مخالفان و منتقدان خودداری نکرده و در این راه ضوابط قانونی و شرعی و اخلاقی را زیر پا گذاشته و از انتساب هر نوع اتهام به هر کس که بخواهند بدون هیچ دلیلی به خود تردید راه نمی دهند و عجیب آنکه از مصونیت آهنین برخوردار بوده و ظاهراً دستگاه قضا که باید حافظ امنیت جانی و حیثیت مردم به استناد اصل 22 قانون اساسی باشد توان یا انگیزه برخورد با متجاوزان به حریم خصوصی مردم را ندارد .
با آنکه برابر اصل 23 قانون اساسی ، تفتیش عقاید ممنوع بوده و هیچکس را نمی توان به صرف داشتن عقیده ای مورد تعرض و مؤاخذه قرار داد و شارع مقدس اسلام نیز ورود و تجسس در زندگی مردم را منع نموده و به هر نوع عقیده احترام گذاشته وهرگز درصدد تحمیل عقیده به دیگران نمی باشد ، این امور ناپسند درحوزه اخلاق نیز جایی ندارد .
اما مع الاسف بنام دین کلیه مقررات شرعی و قانونی و حتی اخلاقی را زیر پا گذاشته و از تخریب شخصیت مخالفان و دمیدن درتنور اختلاف و ایجاد کینه و نفرت و جدایی مردم از حکومت و فراری دادن مردم از مذهب هیچ ابایی ندارند .
دستگاه قضا و دادستانها بر طبق قانون ، مأمور برخورد با این قانون شکنی ها بوده و باید با آن به مقابله بپردازند .
کانون مدافعان حقوق بشر ، با پایبندی به اصول بنیادین خود ، داشتن هر نوع عقیده و بیان و ابراز آن را از جمله حقوق حقه مردم دانسته و در شرایط حساس کنونی از دستگاه قضا مصراً میخواهد که بطور جدی با متجاوزان به حقوق مردم برخورد قاطع و قانونی نموده و اجازه ندهد حریم خصوصی مردم ، ملعبه عده ای تندروی مغرض و یا نا آگاه قرار گیرد.

کانون مدافعان حقوق بشر
28/5/1387