اهدای جایزه تلاشگر حقوق بشر در سال ۱۳۹۳ به مولوی عبدالحمید، روحانی برجسته اهل سنت