ماده سوم: (اصول کلی) شامل رهنمودهایی است که به منظور تفسیر و اجرای پیمان‌نامه در اختیار کشورها و دیگر بازیگران قرار می‌گیرد.  هشت اصل کلی که در این ماده به آنها اشاره شده است، عبارتند از: 1️⃣ کرامت انسانی،‌ به این معنی که همـه انسـانها دارای ارزش برابر و ذاتی هسـتند و بایـد بدون توجه بـه سـن، جنـسیت، وضعیت اقتصـادی، وضعیت سلامتی، قومیت، عقاید سیاسـی یا دینی، بـرای افراد احتـرام قائل شـد.  2️⃣ عدم تبعیض، به این معنی که هر گونه تفاوت گذاشتن و یا ایجاد محدودیت برای افراد بر اساس نژاد، ملیت، قومیت، مذهب، جنسیت، شرایط جسمانی و مواردی از این دست، با هدف محرومیت یا ایجاد محدودیت آنها از حقوق خود، ممنوع است.  3️⃣ افراد دارای معلولیت مانند دیگران از حق مشارکت کامل و موثر در جامعه برخوردار هستند.  4️⃣ افراد دارای معلولیت باید همان گونه که هستند مورد احترام و پذیرش قرا گیرند. 5️⃣ همه افراد باید از فرصت‌های برابر برای رسیدن به اهداف و آرزوهای خود برخوردار باشند. 6️⃣ دسترسی، با این تعریف که امکان ورود به تمامی مکان‌ها و ساختمان‌های عمومی برای افراد دارای معلولیت فراهم باشد و آنها به دلیل عدم فراهم بودن زیرساختهایی مانند سطح شیب‌دار و آسانسور از این حق محروم نشوند.  7️⃣ زنان و مردان از فرصت‌های برابر برخوردار هستند و هیچ فردی نباید بر اساس جنسیت از حقوق و آزادی‌های خود محروم شود. 8️⃣ به منظور حفظ هویت فردی کودکان دارای معلولیت، باید ظرفیت‌ها و توانایی‌های آنها مورد احترام قرار گیرد. @DhrcIran