ماده پنجم پیمان‌نامه حقوق افراد دارای معلولیت در زمینه ایجاد شرایط برابر و بدون تبعیض برای افراد دارای معلولیت در جامعه است.

 بند یک این ماده بیان می‌کند تمام افراد در برابر قانون برابر هستند و بدون در نظر گرفتن هرگونه تبعیض،‌ تحت حمایت قانونی قرار خواهند گرفت.   بند دوم اشاره می‌کند اعمال تبعیض بر اساس معلولیت مجاز نخواهد بود و قانون از افرادی که بر اساس معلولیت مورد تبعیض قرار گرفته‌اند، حمایت می‌کند.  بند سوم در زمینه امکانات متعارف (Reasonable accommodation) تاکید می‌کند، در صورتی که فرد دارای معلولیت برای بهره‌مند شدن از حقوق، در محل زندگی، کار و یا محیط شهری/روستایی خود نیاز به انجام تغییراتی داشته باشد، مانند نصب آسانسور و ‌سطح شیب‌دار، دولتها باید از انجام این تغییرات اطمینان حاصل کنند.  آخرین بند این ماده تاکید می‌کند، انجام هرگونه اقدامی در راستای ایجاد برابری افراد دارای معلولیت با دیگران در جامعه مجاز خواهد بود. همچنین توضیح می‌دهد به دلیل اینکه این اقدامات به منظور کمک در راستای بهره‌مند شدن افراد دارای معلولیت از حقوق خود است و هیچ گونه تاثیر منفی بر حقوق دیگران ندارد، به عنوان رفتار تبعیض‌آمیز علیه افراد بدون معلولیت تلقی نمی‌شود.  کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق بشر @DhrcIran