بر اساس ماده ۲۵ پیمان‌نامه، افراد دارای معلولیت حق برخورداری از سلامتی و دسترسی به خدمات بهداشتی از جمله تنظیم خانواده را دارند. در این راستا کشورها باید اطمینان حاصل کنند که: 
  • افراد معلول مانند دیگران به خدمات بهداشتی دسترسی داشته باشند.

  • * افراد معلول خدمات بهداشتی مربوط به معلولیت خود را دریافت می کنند.

  • * خدمات به محل زندگی آنها نزدیک باشد.

  • * متخصصان بخش سلامت خدمات یکسان با سایرین را به افراد معلول ارایه دهند.

  • * افراد معلول در زمینه برخورداری از  بیمه سلامت و عمر مورد تبعیض قرار نگیرند.

  • * هیچ کس به دلیل معلولیت خود از پرستاری یا درمان محروم نمی‌شود. کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق‌بشر @DhrcIran