بر اساس ماده ۲۶ پیمان‌نامه، کشورها اطمینان حاصل خواهند کرد که افراد معلول می توانند زندگی مستقل و سالمی داشته باشند و به این منظور حمایت‌هایی را در زمینه خدمات بهداشتی، شغلی، آموزشی و اجتماعی فراهم خواهند کرد.کشورها مطمئن خواهند شد که نیازها و نقاط قوت افراد معلول را در مراحل اولیه بررسی می‌کنند تا افراد معلول حمایت و خدمات مورد نیاز خود را به درستی دریافت کنند.این خدمات تا حد امکان به محل زندگی افراد معلول نزدیک خواهد بود.کارکنان برای انجام وظایف خود، آموزش خواهند دید.به منظور افزایش کیفیت روند بازتوانی افراد دارای معلولیت، کشورها خدمات حمایتی و تجهیزات گوناگون ساخته شده برای کمک به این روند را در نظر خواهند گرفت.  کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق‌بشر @DhrcIran