ماده ۳۳ و ۳۴ پیمان‌نامه در مورد تلاش کشورها برای تحقق این پیمان‌نامه و نیز تشکیل کمیته حقوق افراد دارای معلولیت در سازمان‌ملل متحد به منظور نظارت بر اجرای حقوق افراد معلول است. براساس ماده ۳۳ کشورها باید: برای تحقق این توافق، یکی از حوزه‌های دولت را به عنوان مسوول پیگیری موضوعات این پیمان‌نامه تعیین کنند.سازوکارهایی را برای ارزیابی چگونگی اجرای این پیمان‌نامه راه اندازی کنند.در روند ارزیابی و نظارت بر اجرای مفاد این پیمان‌نامه از حضور افراد دارای معلولیت استفاده کنند. ماده ۳۴ بر تشکیل کمیته‌ای متشکل از همه کشورهای عضو به منظور اطمینان از اجرای کامل مفاد این پیمان‌نامه تاکید می‌کند. این کمیته در سازمان ملل متحد مستقر خواهد بود. کانال تلگرامی کانون مدافعان حقوق‌بشر @DhrcIran