آموزش پیمان‌نامه حقوق افراد دارای معلولیت (بخش پانزدهم)

 آموزش پیمان‌نامه حقوق افراد دارای معلولیت (بخش پانزدهم)

ماده دوازدهم پیمان‌نامه درباره حقوق مساوی افراد دارای معلولیت با دیگران در برابر قانون است. این ماده تاکید می‌کند که افراد بدون در نظر گرفتن اینکه معلولیت دارند یا نه، در برابر قانون یکسان در نظر گرفته می‌شوند. همچنین...

 آموزش پیمان‌نامه حقوق افراد دارای معلولیت (بخش دهم)

آموزش پیمان‌نامه حقوق افراد دارای معلولیت (بخش دهم)

ماده هفتم پیمان‌نامه حقوق افراد دارای معلولیت به حقوق کودکان معلول می‌پردازد. بند اول این ماده از دولتها می‌خواهد تا نسبت به بهره‌مندی کودکان دارای معلولیت از حقوق برابر با دیگر کودکان اطمینان حاصل کنند.  در...

 آموزش پیمان‌نامه حقوق افراد دارای معلولیت (بخش نهم)

 آموزش پیمان‌نامه حقوق افراد دارای معلولیت (بخش نهم)

ماده ششم پیمان‌نامه حقوق افراد دارای معلولیت به حقوق زنان و دختران دارای معلولیت می‌پردازد. از آنجا که زنان و دختران در جوامع گوناگون با انواع تبعیض ناشی از سیاستگذاری‌ها، آداب و رسوم فرهنگی و اجتماعی و شرایط...