بخش سی و سوم آشنایی با معاهده حقوق کودک: کودک کار

بخش سی و سوم آشنایی با معاهده حقوق کودک: کودک کار

ماده سی و دوم: کودک کار  اعلامیه چه می‌گوید؟ ۱. کشورهای عضو، حق کودک را برای برخورداری از حمایت در برابر بهره‌کشی اقتصادی و انجام هرگونه کاری که ممکن است زیانبار باشد یا خللی در تحصیل کودک وارد آورد، یا...