بخش هجدهم آشنایی با معاهده حقوق کودک: دسترسی به اطلاعات و رسانه های جمعی

بخش هجدهم آشنایی با معاهده حقوق کودک: دسترسی به اطلاعات و رسانه های جمعی

ماده هفدهم: دسترسی به اطلاعات و رسانه‌های جمعی    اعلامیه چه می‌گوید؟ کشورهای عضو به عملکرد مهم رسانه‌های گروهی واقف بوده و تضمین خواهند کرد که کودک به اطلاعات و مطالب از منابع گوناگون ملی و بین‌المللی...

بخش هفدهم آشنایی با معاهده حقوق کودک: حریم خصوصی

بخش هفدهم آشنایی با معاهده حقوق کودک: حریم خصوصی

ماده شانزدهم: حق حریم خصوصی    اعلامیه چه می گوید: ۱-در امور خصوصی، خانوادگی یا مکاتبات هیچ کودکی نباید مداخله ي خودسرانه یا غیرقانونی کرد یا به صورت غیرقانونی عزت و آبروي او را مورد تعرض قرارداد. ۲-کودك...

بخش چهاردهم آشنایی با معاهده حقوق کودک: آزادی بیان

بخش چهاردهم آشنایی با معاهده حقوق کودک: آزادی بیان

ماده سیزدهم: آزادی بیان اعلامیه چه می‌گوید؟ ۱. کودک باید حق آزادی بیان داشته باشد. حق مذکور شامل آزادی جستجو، دریافت و ارائه اطلاعات و عقاید از هر گونه است؛ بدون توجه به مرزها، به طور شفاهی، کتبی، چاپ شده،...

بخش دوازدهم آشنایی با معاهده حقوق کودک: آدم‌ربایی

بخش دوازدهم آشنایی با معاهده حقوق کودک: آدم‌ربایی

ماده یازدهم: آدم‌ربایی اعلامیه چه می‌گوید؟ ۱. به منظور مبارزه با انتقال غیرقانونی کودکان به خارج از کشور و عدم بازگشت کودکان مقیم خارج، کشورهای عضو اقداماتی معمول خواهند داشت. ۲. کشورهای عضو به همین منظور...

بخش دهم آشنایی با معاهده حقوق کودک:جدایی از والدین

بخش دهم آشنایی با معاهده حقوق کودک:جدایی از والدین

 ماده نهم: جدایی از والدین اعلامیه چه می‌گوید؟ ۱. دولت‌های عضو تضمین خواهند کرد که کودک بر خلاف میل والدین خود از آن‌ها جدا نشود؛ مگر در مواردی که مقاماتِ واجد صلاحیت مطابق قوانین و مقرراتِ قابل اعمال...

بخش نهم آشنایی با معاهده حقوق کودک:حفظ هویت

بخش نهم آشنایی با معاهده حقوق کودک:حفظ هویت

ماده هشتم: حفظ هویت اعلامیه چه می‌گوید؟ ۱. دولت‌های عضو متعهد می‌شوند که حق کودک برای حفظ هویت خود (از جمله تابعیت، نام و روابط خانوادگی) را مطابق قانون و بدون مداخله غیرقانونی محترم بشمارند. ۲. در مواردی...

بخش هفتم آشنایی با معاهده حقوق کودک: حیات و رشد و نمو

بخش هفتم آشنایی با معاهده حقوق کودک: حیات و رشد و نمو

ماده ششم: حیات و رشد و نمو اعلامیه چه می‌گوید؟ ۱. کشورهای عضو حق ذاتی تمام کودکان برای زندگی را به رسمیت می‌شناسند. ۲. کشورهای عضو بقاء و رشد کودک را تا حد امکان تضمین خواهند کرد.   به زبان ساده یعنی چه؟ ماده...

بخش ششم آشنایی با معاهده حقوق کودک: راهنمایی والدین

بخش ششم آشنایی با معاهده حقوق کودک: راهنمایی والدین

ماده پنجم، موضوع:‌ راهنمایی والدین اعلامیه چه می‌گوید؟ کشورهای عضو مسئولیت‌ها، حقوق و تکالیف والدین، یا بر حسب مورد اعضای خانواده (مطابق عرف مرسوم هر منطقه)، سرپرستان قانونی یا سایر اشخاصی که به طور قانونی...

بخش پنجم آشنایی با معاهده حقوق کودک: حمایت از حقوق

بخش پنجم آشنایی با معاهده حقوق کودک: حمایت از حقوق

ماده چهارم موضوع: حمایت از حقوق   اعلامیه چه می‌گوید؟ کشورهای عضو کنوانسیون کلیه اقدامات قانونی، اجرایی و سایر اقدامات مقتضی را برای تحقق حقوقی که در پیمان‌نامه حاضر به رسمیت شناخته شده است، معمول...