در گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه دی 1391عنوان شد

ضرورت رعایت همه جانبه حقوق اقلیت های قومی توسط مقام های ایرانی

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه دی1391 پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه دی 1391 به موضوع اقلیت های قومی در ایران پرداخته است.

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه دی1391 پرداخت. خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه دی 1391 به موضوع اقلیت های قومی در ایران پرداخته...

گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آذر 1391

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آذر1391 پرداخت. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه آذر1391 به وضعیت کودکان در ایران اشاره کرده

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آذر1391 پرداخت. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه آذر1391...

گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آبان 1391

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آبان 1391 پرداخت. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه آبان1391 به وضعیت زندان های ایران و زندانی

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه آبان 1391 پرداخت. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی در مقدمه گزارش ماه آبان1391...

گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مهر 1391

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مهر 1391 پرداخت. خانم عبادی در ابتدای گزارش ماه مهر1391 به ازدواج دختران کم سال با توجه به "11 اکتبر"، اولین "روز بین المللی دخت

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مهر 1391 پرداخت. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی در ابتدای گزارش ماه مهر1391...

گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه شهریور 1391

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه شهریور 1391 پرداخت. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی در ابتدای گزارش ماه شهریور1391 به وضعیت آموزش و معلمان در ا

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه شهریور 1391 پرداخت. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی در ابتدای گزارش ماه...

گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مرداد 1391

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مرداد 1391 پرداخت. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی در ابتدای گزارش ماه مرداد 1391 به نارضایتی عمومی از وضعیت اق

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در ادامه گزارش های ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه مرداد 1391 پرداخت. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی در ابتدای گزارش ماه مرداد...

گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه تیر 1391

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در دومین گزارش ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه تیر 1391 پرداخت. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی در ابتدای این گزارش با اشاره به موارد نقض حقوق بشر در استان های ک

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 در دومین گزارش ماهانه خود، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه تیر 1391 پرداخت. اولین گزارش ماهانه خانم عبادی از وضعیت حقوق بشر در ایران در خرداد ماه منتشر شد....

گزارش شیرین عبادی از وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه خرداد 1391

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 با انتشار یک گزارش، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه خرداد 1391 پرداخت. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی با این اعتقاد که ارائه گزارش از وضعیت حقوق بشر در همه کشورها برای مشخ

شیرین عبادی، مدافع حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل 2003 با انتشار یک گزارش، به بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران در ماه خرداد 1391 پرداخت. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، خانم عبادی با این اعتقاد که ارائه گزارش از وضعیت...

گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران در پاییز و زمستان 1388

کانون مدافعان حقوق بشر» گزارش دو فصل پاییز و زمستان 1388 خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران در قالب یک گزارش، منتشر کرد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، این سازمان مردم نهاد در گزارش دو فصل پاییز و زمستان خود با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران، از ب

« کانون مدافعان حقوق بشر» گزارش دو فصل پاییز و زمستان 1388 خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران در قالب یک گزارش، منتشر کرد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، این سازمان مردم نهاد در گزارش دو فصل پاییز و زمستان خود...

گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران در بهار و تابستان 1388

«کانون مدافعان حقوق بشر» گزارش دو فصل بهار و تابستان 1388 خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران در قالب یک گزارش، منتشر کرد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، این سازمان مردم نهاد در گزارش دو فصل بهار و تابستان با اشاره به وضعیت حقوق بشر در ایران، از برخو

«کانون مدافعان حقوق بشر» گزارش دو فصل بهار و تابستان 1388 خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران در قالب یک گزارش، منتشر کرد. به گزارش سایت کانون مدافعان حقوق بشر، این سازمان مردم نهاد در گزارش دو فصل بهار و تابستان با اشاره...

گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران در زمستان 1387

«کانون مدافعان حقوق بشر» گزارش فصل زمستان 1387 خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران، منتشر کرد. این سازمان مردم نهاد بر اساس گزارش فصل زمستان خود با انتقاد از برخوردهای صورت گرفته با کنشگران مدنی، اقدامات مؤثر برای جلوگیری از نقض حقوق شهروندان برای رفع تنش م

«کانون مدافعان حقوق بشر» گزارش فصل زمستان 1387 خود را از وضعیت حقوق بشر در ایران، منتشر کرد. این سازمان مردم نهاد بر اساس گزارش فصل زمستان خود با انتقاد از برخوردهای صورت گرفته با کنشگران مدنی، اقدامات مؤثر برای جلوگیری...

گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران در پاییز ۱۳۸۷

كانون مدافعان حقوق بشر مجموعه حاکمیت ایران را به درک واقع بینانه تحولات جامعه ایران و اجرای تعهدات بین‌المللی خود در زمینه اجرای ضوابط حقوق بشر و پایبندی به كنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی، سیاسی و كنوانسیون بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی كه سال‌ها قبل

مقدمه: کانون مدافعان حقوق بشر که براساس اساسنامه خود در کنار دو وظیفه «دفاع رایگان از متهمان عقیدتی و سیاسی»، «حمایت از خانواده‌های زندانیان سیاسی و عقیدتی» وظیفه سومی با عنوان «گزارش دهی منظم و مستمر در موارد...

گزارش کانون مدافعان حقوق بشر از وضعیت حقوق بشر در ایران در تابستان 1387

تحقق آرزوی خلق جهانی فارغ از ترس و نیاز برای انسانها در هر نقطه زمین ، مستلزم این است که انسانها در هر جای جهان از حیات توأم با کرامت انسانی برخوردار باشند و از این رو است که سرنوشت فرد انسانی به دغدغه ای بین المللی تبدیل شده است. کانون مدافعان حقوق بشر

مقدمه : حمایت بین المللی از حقوق بشر فصل نوظهوری در تاریخ بشریت است . خلاف قرن های متمادی پیشین ، حقوق بشر اکنون بمثابه موضوعی در صلاحیت داخلی دولت ها دانسته نمی شود و باور به صلاحیت انحصاری و مطلق دولتها بر اتباعشان...

گزارش کانون مدافعان حقوق بشر:

وضعیت حقوق بشر در ایران در بهار ۱۳۸۷

کانون در ادامه سلسله گزارشهای فــــصلی خود از وضعیت حقوق بشـر در ایران، با توجه به گزارشهای دریافتی از رویدادهای ناقض حقوق بشر گزارش سه ماهه آغازین ســال ۱۳۸۷ را تقدیم می‌کند:

مقدمه: حفظ و ترویج اصول حقوق بشر، اساس دغدغه‌های مشروع جامعـه بیـن الـمللی اسـت. قواعد حمایت از حقوق بشر اگرچه طبیعتی جهان شمول یافته اما، اجرای واقـعی آنـها اساسا در سطح حقوق داخلی وامع، امکان پذیر است. دولتهای...

کانون مدافعان حقوق بشر:

گزارش نقض حقوق بشر در ايران - بهار سال 1386

کانون مدافعان حقوق بشر در راستاي وظيفه ملي و بين المللي خود اقدام به انتشار يکي ديگر از ‏گزارشات نقض حقوق بشر مربوط به بهار سال 1386 مي نمايد و تلاش دارد در حد توان و امکان خود از بيان و ‏اعلام هيچ نقض حقوق بشري در هيچ حوزه اجتماعي – سياسي – اقتصادي – مدن

مقدمه‎‎‏ تاريخ بشر، تصوير زنده و گوياي تلاش انسان هاي بي شماري است که براي حفظ کرامت والاي بشر و حيثيت ‏ذاتي آن کوشيدند چرا که "شناسايي حيثيت و کرامت ذاتي تمام اعضاي خانواده بشري و حقوق برابر و سلب ناپذير ‏آنان...

گزارش كانون مدافعان حقوق بشر زمستان 1385

كانون مدافعان حقوق بشر گزارش فصل زمستان خود را در مورد «بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران» منتشر كرد.

كانون مدافعان حقوق بشر گزارش فصل زمستان خود را در مورد «بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران» منتشر كرد. به گزارش "ایلنا"، در این گزارش آمده است: در جوامع مختلف، نقض حقوق بشر در حوزه‌‏های مختلف صورت می‌‏پذیرد كه پاره‌‏ای...